BulgarianDutchEnglishFrenchGermanItalianSpanishTurkish

Услуги

Основна цел на „CORNUCOPIA CONSULT” – е помощ на хората, които се занимават с бизнес в България. Стремим се да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги, гъвкавост съобразена с динамични промени на действащото законодателство, индивидуален подход, прецизност и коректност, осигурена сигурност и спокойствие, защитата интересите на клиента.

Екипът притежава опит в много сфери на стопанския живот– търговия на едро и дребно, внос и износ, строителство, бизнес услуги, производство, земеделие, хотелиерство, консултантски и посреднически услуги. Чрез нас вие ще бъдете своевременно информирани за всички промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на практическото им приложение.

„CORNUCOPIA CONSULT“ un temel amacı – Bulgaristan’da iş yapan insanlara yardım etmektir. Yüksek kaliteli, fiyat bazlı muhasebe hizmetleri, mevcut mevzuattaki dinamik değişiklikler doğrultusunda esneklik, bireysel yaklaşım, kesinlik ve doğruluk, güvenlik ve huzur, müşteri çıkarlarının korunması için çalışıyoruz.

Ekibimiz , iş hayatının birçok alanında profesiyonel deneyimine sahip : toptan ve perakende, ithalat ve ihracat, inşaat, iş hizmetleri, imalat, tarım, konaklama,uretim, danışmanlık ve aracılık hizmetleri . Bizim aracılığımızla vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik düzenlemelerindeki tüm değişiklikler ve bunların pratik uygulamaları hakkında profesyonel bir sekilde bilgilendirileceksiniz.

1.ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ;

 • ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ,ОЦЕНКА НА МОТИВАЦИЯТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО ИМ.ЩЕ АНАЛИЗИРАМЕ И ПРЕДЛОЖИМ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ В СЛУЧАЙ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ , ТРУДНОСТИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ , ПРОБЛЕМНА КОМУНИКАЦИЯ И ТЕКУЧЕСТВО НА КАДРИТЕ.

2.ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :

 • ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ;
 • СЪДЕЙСТВИЕ С КОМУНИКАЦИЯ С ИНСТИТУЦИИ;
 • ДАНЪЦИ,ОСИГУРОВКИ

3.КРЕДИТНО КОНСУЛТИРАНЕ :

 • ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ УСЛОВИЯ , И ЩЕ ВИ КОНСУЛТИРАМЕ В ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ;
 • АКО ВЕЧЕ ИМАТЕ БАНКОВИ ИЛИ ДРУГИ КРЕДИТИ, МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОГОВАРЯНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ,ТАКА ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ФИНАНСОВ РЕСУРС ДА БЪДЕ ИЗГОДНО ЗА ВАС.
 1. Обработка на работната заплата:
  ТРЗ
  Обработка на работни заплати, пълно обслужване ЛС и ТРЗ (payroll)
  Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал.Това ще ви позволи да се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите ви цели.
  Това не само ще ви улесни, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на вашите служители.
  Административни услуги – ЛС Отдел “Личен състав” е отговорен за процесите, свързани с персонала – от първоначалния подбор на кадри, през оформянето на документите по постъпване, издаване на документи за осигурителен стаж и доход, нужни на работника по време на работата в предприятието, до коректното документиране на прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка. Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на вашите служители в перфектно състояние.

Услугите, които предлагаме са:

    изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;
    регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) – по електронен път;
    изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
    поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
    изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
    изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
    изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.);

Обработка на работни заплати – ТРЗ

Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.

Това включва:

    обработка на променливата месечна ТРЗ информация – допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. – това става по утвърден присъствен график;
    отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера – промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
    организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.;

След като се обработи входящата информация, нашите ТРЗ-специалисти ще изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.
Ние Ви предлагаме цялостен мениджмънт на работните заплати – поддържане на лични досиета, изготвяне на ведомост и фишове за заплати, платежни нареждания за данъци и осигуровки към бюджета, информация за осигурените лица и внесените осигуровки по образец (декларация 1 и декларация 6). Винаги можете да разчитате и на нашите специалисти при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Услугите, които извършваме месечно за нашите клиенти са:

    Консултации относно формата на наемане на персонала;
    Изготвяне на трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление);
    Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
    Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати;
    Изготвяне на документи по прекратяване на трудови договори;
    Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране;
    Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения;
    Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски;
    Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП;
    Поддържане на лични досиета на персонала;
    Консултации по конкретни казуси.

5.Административни услуги:
Административни услуги

   В условията на непрекъснати нормативни промени, забързан стопански живот с изтичащи срокове, се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и намалим до минимум ангажиментите им и административните им нужди.
Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми – в удобна форма.

Предлаганите от нас административни услуги включват:

    Събиране на документи от офис или обект на клиента;
    On-line банкиране;
    Подаване на документи към различни институции;
    Изготвяне и подаване на документи за заеми пред БНБ;
    Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
    Регистрации и пререгистрации на фирми;
    Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н.;

 1. Данъчен адрес:

Какво представлява данъчния адрес

На основание чл.28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, всички местни физически и юридически лица, както и чуждестранните лица, които оперират на територията на страната, трябва да посочат адрес за кореспонденция с органите на държавната администрация. Обикновено това е седалището и адреса на управление на фирмата (респ. адреса по лична карта на физическото лице), но може да бъде и различен – такъв, където е осигурено присъствие на обучен персонал в рамките на работното време, който ще приеме телефонно съобщение или ще получат писмо, пратка или друго известие. Това е т.нар. данъчен адрес – адрес за кореспонденция с НАП и други институции на територията на страната.

Ние можем да ви предложим адреса на нашата счетоводна кантора за ваш данъчен адрес. Така винаги ще сте спокойни, че сте получили всички важни известия и съобщения.

Какви са последиците, ако не бъдете намерен на данъчния адрес

Повечето писма, пратки и известия от държавната администрация съдържат срокове, в които трябва да се предприемат определени действия или да са представят документи. Ако не получите или не получите навреме тези документи – много е възможно да последват санкции от контролните органи. Ако сте регистрирано по ЗДДС лице, нанамирането ви на адреса, посочен за кореспонденция с вас е основание за стартиране на процедура по дерегистрация. Също така начисленият данък от вас към вашите контрагенти ще бъде отказан като данъчен кредит. Всичко това със сигурност ще урони бизнес-престижа Ви, ще ви създаде проблеми и санкции, ще загубите време, нерви и пари.

Какво Ви предлагаме с тази услуга

Да разполагате винаги с легален данъчен адрес, на който ще можете да бъдете намерен. Ще имате на разположение квалифициран персонал, който ще получи телефонно събощение за Вас, пратка, писмо, известие. Ще имате професионално представителство пред органите на държавната администрация. Всички съобщения ще Ви бъдат незабавно предавани – по телефон, по електронен път или куриер.

 1. Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства.
Вашите разходи ще се намалят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводен персонал във Вашия офис. Това ще Ви спести издръжката на работните места, заплати, осигуровки, специализиран счетоводен, ТРЗ и бизнес софтуер, както и абонаментни такси за актуализация му.
Ще спестите време и няма да сте ангажиран пряко във всеки детайл от организацията на счетоводната отчетност. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашия бизнес.Нашият пакет за пълно абонаментно счетоводно обслужване включва:

7.1. Счетоводство

    Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;
    Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
    Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
    Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
    Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
    Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;
    Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
    Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя;
    Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
    Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
    Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
    Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
    Отчитане на материалните запаси;
    Следене на складова наличност;
    Консултации по счетоводни въпроси;
    Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
    Съставяне на годишни счетоводни отчети;
    Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя;
    Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.

7.2. Личен състав и ТРЗ

    Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
    Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
    Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
    Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;
    Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
    Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета;
    Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;
    Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустановените срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя;
    Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя;
    Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

7.3. Данъци

    Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
    Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
    Попълване и подаване на данъчни декларации;
    Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
    Данъчни консултации.

8.4. Годишно приключване

    Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения;
    Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;
    Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
    Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели – НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.

9.ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ОЩЕ:

 • ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗБОР НА АДВОКАТ,ОДИТОР , БАНКА,ЗАСТРАХОВАТЕЛ;
 • КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА;
 • ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЧУЖБИНА;
 • РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА;

9.БИЗНЕС УСЛУГИ / КОНСУЛТАЦИИ:

 • ПОДПОМАГАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ;
 • НАМИРАНЕ НА БЪРЗИ ,ЕФЕКТИВНИ И АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ;
  МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ЦЕЛИЯ ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ НИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ДО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ,КОГАТО УПРАВЛЯВАТЕ БИЗНЕСА СИ .
  МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ И САМО ТЕЗИ КОМПОНЕНТИ ПО-ДОЛУ, ЗА КОИТО СЧИТАТЕ ЧЕ ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ЩЕ ВИ БЪДАТ ПОЛЕЗНИ.
  ПРЕДЛАГАМЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЯСЕН И РАЗБИРАЕМ ПОДХОД:
  9.1 ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН : ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НЕ Е ЗАГУБА НА ВРЕМЕ ИЛИ СРЕДСТВА , ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ , ПО КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАКЪДЕ И КАК СЕ РАЗВИВА ФИРМАТА.КОГАТО СЕ ЗАПОЧВА БИЗНЕС ТОВА Е ВИЗИТНАТА МУ КАРТИЧКА.
  9.2 РЕГИСТРАЦИЯ , ПРОМЕНИ,ЗАЛИЧАВАНЕ НА ФИРМА ;
  9.3 КОНСУЛТИРАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП,КАСОВ АПАРАТ;
  9.4 ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ;
  9.5 КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (пик), ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВНЕ
  9.6 ОТКРИВАНЕ НА КОМУНАЛНИ ПАРТИДА – ТОК,ВОДА ,ТЕЛ.
  9.7 ОФИС- ПОКУПКА/НАЕМ , ВИРТУАЛЕН.
  9.8 ДОГОВОРИ,ПЪЛНОМОЩНИ
  9.9 САЙТ,ЕЛЕКТРОНА ПОЩА, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  9.10 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ;
  9.11 ОРГАНИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩИ , ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ;
  9.12 РЕКЛАМА;
 1. УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА :
  НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ В ТИЧАНЕ ОТ ВЕДОМСТВО ДО ВЕДОМСТВО , КЪДЕТО ДА ВИ ВРЪЩАТ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ , ИЛИ НЯМА ДА СЕ ПОПЪЛНИ НЕЩО ПРАВИЛНО.
  КАЧЕСТВЕНО И КОРЕКТО ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ :
  10.1 ОКАЗВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СПРАВКИ И ИЗДАВАНЕТО НА НУЖНИТЕ ВИ ДОКУМЕНТИ , ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:
 • ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦАТА – РАЖДАНЕ , БРАГ , РАЗВОД, СМЪРТ,СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДР.;
 • НАСЛЕДСТВО ;
 • ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ И АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ИМОТЕН РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ;
 • СКИЦИ И ДАННИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ;
  10.2 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ.
  10.3 СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОКУПКО/ПРОДАЖБА НА ИМОТИ /НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ.

10.4 ТРУДОВА БОРСА. ПЕНСИОНИРАНЕ.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ В НОИ И АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА.

Call Now Button