Услуги за Частни лица

              Всяко физическо лице в България, получаващо възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари и др., се задължава да предостави информация относно своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции. Крайният срок за това е 30 Април на следващата година. Всички частни лица, които получават приходи от наеми, прехвърляне и/или други видове предоставени права, други икономически дейности и/или други източници на доходи, различни от трудови правоотношения, са предмет на горепосоченото задължение. В случай, че сте едноличен собственик или лице, което получава приходите си от горепосочените източници, ние можем да Ви окажем съдействие със следните услуги:

  • Изчисляване и изготвяне на плащания за данъци;
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация пред местните данъчни институции;
  • Попълване на патентни декларации;
  • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудовите през годината;
  • Изготвяне на паричен поток за 5 г. назад; текущо водене на приходи и разходи на физически лица
  • Възстановяване на надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация.
Call Now Button