Счетоводство

 • Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан.
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи.
 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер.
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка).
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.
 • Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя.
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство.
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя.
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път.
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации.
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци.
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път.
 • Отчитане на материалните запаси.
 • Следене на складова наличност;
 • Консултации по счетоводни въпроси.
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости.
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети.
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя.
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.
Call Now Button