Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Цел: ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., т.е. имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021).

3) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• Микро предприятие ≥ 41 000 лева
• Малко предприятие ≥ 82 000 лева
• Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
– сектор В „Добивна промишленост“;
– сектор F „Строителство“;
– сектор Р „Образование“;
– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

Допустими дейности/разходи:

1) ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, което включва: създаване на онлайн магазин; създаване на корпоративен уебсайт; маркетинг в социални медии (social media marketing), вкл. управление на PPC (pay-per-click) реклама.

2) ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, което включва: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система); въвеждане на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система); въвеждане на модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес; въвеждане на модул за управление на складовото стопанство (WMS модул); въвеждане на модул за управление на производството; въвеждане на система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система); въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система); въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

3) ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията, което включва: въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001; изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа; изграждане на система за архивиране на информация; изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Максимален размер на помощта: 20 000 лв.

Процент на финансиране: 100 %

Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване: м. октомври 2022 г.

Call Now Button