<strong>подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ </strong><strong></strong>

от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020г.

Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно проектно предложение:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

 

Процент на съфинансиране:

Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100% от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1.1. Допустими за подпомагане са кандидати, които са:

1.1.1. физически лица;

1.1.2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

1. 2. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

1.2.1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. );

1.2.2. са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

1.2.3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро включително.

Допустими дейности:

1Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в СПО (минимум с 4000 евро СПО)
2Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство
3Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени
4Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството
5Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство
6Увеличаване броя на животните в стопанството
7Придобиване на професионални умения и компетентности (когато кандидатът не притежава такива и поема ангажимент да изпълни изискванията в срок до 36 месеца от сключването на административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка)
8Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми
9Преминаване към биологично производство
9.1Преминаване към биологично производство на част от стопанството
9.2Преминаване към биологично производство на цялото стопанство
10Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС
11Създаване на допълнителна заетост и нови работни места в стопанството
12Принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване
13Принос за постигане целта на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване: Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Допустими разходи:

1. Финансовата помощ, представляваща второ плащане се предоставя само при точно изпълнение на бизнес плана и осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

2. Иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Срокът за подаване на искане за второ плащане се посочва от кандидата в проектното предложение и трябва да бъде не по-рано от 2 години и 6 месеца от датата на подаване на проектното предложение и не по-късно от 15.09.2025 г.

Call Now Button