Обучителни Курсове

Дългосрочни курсове-150 часа

     Тема: 

 • Интензивни технологии при създаване и отглеждане на овощни култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на полски култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци
 • Интензивни технологии при отглеждане на лечебни и етерично маслени култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на лозя и създаване на лозови масиви
 • Биологично земеделие-принципи, проблеми и перспективи
 • Основи на животновъдството-видове животни и условия за отглеждане 
 • Говедовъдство-изисквания и условия за отглеждане 
 • Овцевъдство- изисквания и условия за отглеждане
 • Козевъдство- изисквания и условия за отглеждане
 • Свиневъдство- изисквания и условия за отглеждане
 • Зайцевъдство- изисквания и условия за отглеждане
 • Птицевъдство- изисквания и условия за отглеждане
 • Отглеждане на пчели, добив на пчелен мед и пчелни продукти

Краткосрочни курсове-30 часа

     Тема:

 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
 • Основи на пчеларството. НПП 2020-2022

Растителна защита-30 часа

     Тема:

 • Обучение на професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба 

Хуманно отношение към животните-16 часа 

     Тема:

 • Хуманно отношение при клане и умъртвяване на селскостопанските животни
 • Хуманно отношение при отглеждане на кокошки и пилета 
 • Хуманно отношение при отглеждане на едри преживни животни
 • Хуманно отношение към селскостопанските животни 
 • Хуманно отношение при отглеждане на свине
 • Хуманно отношение при транспортиране на животни

           Задължителен 150 часов курс за всички, които са заложили на Мярка 6.1 до второ плащане. Обучението е задължително за заложилите на „млад земеделски стопанин и трябва да се изкара до 1 декември на календарната година. Бенефициенти по Мярка 4.1, които имат изкаран такъв курс получават 5 точки, преди предаването на проект.

Call Now Button