Корнукопия консулт“ ЕООД предлага пълен пакет от професионални услуги за земеделските стопани

  • Регистрация като земеделски производител по Наредба №3 от 1999г., попълване на анкетни карти и анкетни формуляри, както и попълване на декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и заявления чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ
  • Изготвяне на цялостен анализ на земеделското стопанство и консултации за схемите, по които може да се кандидаства;
  • Регистрация в системата за електронни услуги на Държавен фонд “Земеделие”, очертаване на земеделските парцели и подаване на електронни заявления по схемите за директни плащания;
  • Всички видове обучения/Приложени в таблица 1/
  • Изготвяне на заявление за сертификация и план за биолгично производство,водене на документация по БИО
  • Изготвяне на декларации по чл.37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ/Закон за собствеността и ползването на земеделските земи Изготвяне на карти на имоти,масиви и землища
  • Изготвяне на дневници на стопанството,за растителна защита,за проведените растителнозащитни мероприятия и торене,за биопроизводители
  • Изготвяне на регистър на животновъден обект,регистър на приплоди
  • Информиране и съдействие за кандидатстване по Европейски програми 
Call Now Button