Данъчно облекчение

          Въвежда се ново данъчно облекчение на физическите лица, като се приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2 000 лв. когато едновременно са налице следните условия:

 • Недвижимият жилищен имот е на територията на Република България.
 • Данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот.
 • Подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка на ЕС или страна по СЕИП.
 • Недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон.
 • Данъчно задълженото лице притежава законов документ за платения труд.
 • Данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.
 • Облекчението се прилага за доходи, реализирани след 01.01.2021 г.
 • Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ ще е налице, само ако към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.
 • Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.
 • Норвежкият финансов механизъм 2014-2021 набира иновационни проекти от стартиращи предприятия.
 • В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и програма “Бизнес развитие, иновации и МСП” e обявена процедура за набиране на проектни предложения от стартиращи предприятия в две фокусни области – „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“.
 • Крайният срок за представяне на проектни предложения е 18 ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. (българско време).
 • Общата стойност на безвъзмездната подкрепа по процедурата е 2 000 000 евро.
 • Минимална стойност на подкрепата е 5 000 евро, максималната – 80 000 евро.
 • Допустимите кандидати са микро и малки предприятия, регистрирани в България в период от 6 месеца и 4 години от крайната дата за подаване на проектни предложения. Проектните предложения могат да включват партньорство с организации от България и Норвегия, които трябва да са регистрирани юридически лица – частни или публични, научни организации, университети, предприятия и/или неправителствени организации.
 • Предвидено е одобрените проекти да започнат изпълнението си в първото тримесечие на 2022 година, като последната дата за допустимост на разходите по тях е 31 октомври 2023 година.
 • Допустимите разходи са по проектите могат да попадат в някоя от следните категории:
 • Разходи за възнаграждение на персонал ангажиран с управлението на проекта или изпълнение на научно-изследователска и развойна дейност.
 • Разходи за закупуване на оборудване.
 • Разходи за консумативи – пряко свързани с изпълнението на проекта.
 • Разходи за нематериални активи, свързани с авторски права, патенти, лицензи и права на индустриален дизайн, при условие, че те могат да бъдат идентифицирани и възложени на проекта.
 • разходи за консултантски услуги (свързани с менторски услуги, в подкрепа на развитието на конкретната бизнес идея, реализирана по проекта; участие в панаири, в подкрепа на процеса на комерсиализацията на нови продукти / услуги внедрени в рамките на проекта; правни услуги; разходи за обучения, насочени към сертифициране и др.
Call Now Button